Rekrutacja

Zasady rekrutacji uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Dynowie

1. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 6 do 13 roku życia.
2. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie od 13 do 16 roku, nie później niż do 18 roku życia.
3. Do szkół przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum na podstawie zgłoszeń,
b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły w miarę wolnych miejsc na podstawie wniosku,
c) do szkoły podstawowej i gimnazjum mogą uczęszczać uczniowie niepełnosprawni.

4. Termin rekrutacji do gimnazjum ustala Podkarpacki Kurator Oświaty, a do szkół podstawowych Burmistrz Dynowa.
5. Terminy rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1:
a) do 30 marca przyjmowanie zgłoszeń dzieci z obwodu szkoły,
b) do 15 kwietnia przyjmowanie wniosków dzieci spoza obwodu szkoły,
c) do 30 kwietnia ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1,
d) 5 maja uruchomienie procedury odwoławczej.

6. Kryteria przyjęcia do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1:
a) dzieci z obwodu szkoły z urzędu,
b) dzieci spoza obwodu szkoły, które uczęszczały do Miejskiego Przedszkola – 10 pkt,
c) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 1 – 10 pkt,
d) dzieci z rodzin wielodzietnych – 10 pkt,
e) dzieci rodziców pracujących:
– jednego – 5 pkt,
– obojga – 10 pkt,
f) dzieci niepełnosprawne – 10 pkt,
g) niepełnosprawność jednego rodzica – 5 pkt,
h) niepełnosprawność obojga rodziców – 10 pkt,
i) niepełnosprawność rodzeństwa – 5 pkt,
j) dzieci wychowywane przez jednego rodzica – 10 pkt,
k) dzieci objęte opieką zastępczą – 10 pkt,

7. Kryteria przyjęcia do Gimnazjum:
a) dzieci z obwodu szkoły z urzędu,
b) dzieci spoza obwodu szkoły, które uczęszczały do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 – 10 pkt,
c) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Gimnazjum – 10 pkt,
d) dzieci z rodzin wielodzietnych – 10 pkt,
e) dzieci rodziców pracujących:
– jednego – 5 pkt,
– obojga – 10 pkt,
f) dzieci niepełnosprawne – 10 pkt,
g) niepełnosprawność jednego rodzica – 5 pkt,
h) niepełnosprawność obojga rodziców – 10 pkt,
i) niepełnosprawność rodzeństwa – 5 pkt,
j) dzieci wychowywane przez jednego rodzica – 10 pkt,
k) dzieci objęte opieką zastępczą – 10 pkt,
l) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt,
m) laureat konkursu wojewódzkiego – 10 pkt,
n) finalista konkursu wojewódzkiego – 5pkt.

8. Do wniosku dołącza się dokumenty zgodne z art. 20 t ust. 2 Ustawy o systemie oświaty.
9. Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjum – załącznik nr 1 do zarządzenia oraz harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych – załącznik nr 2 do zarządzenia

10. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
11. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej rozpatrywane będą zgodnie z art. 20 zc ust. 6 – 9 Ustawy o systemie oświaty.

Wzory wniosków o przyjęcie dziecka:

  1. Do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dynowie – dziecko mieszka w obwodzie szkoły
  2. Wniosek o przyjecie dzieci  spoza obwodu.
  3. Do Gimnazjum w Dynowie – dziecko mieszka w obwodzie szkoły
  4. Do Gimnazjum w Dynowie – dziecko mieszka poza obwodem szkoły
  5. Oświadczenie o zamieszkaniu