„Chrońmy Młodość w Sieci ”

Projekt „Chrońmy Młodość w Sieci ”realizowany był od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku przez trenerów Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej  „INTEGRACJA” , posiadających bogate doświadczenie w realizacji programów z obszaru profilaktyki ,edukacji rówieśniczej oraz aktywizacji młodzieży. Skierowany był do 25 szkół podstawowych z powiatu rzeszowskiego .

Do projektu przystąpiła również  nasza szkoła  .

Uczennicami biorącymi udział w projekcie były :

-Paulina Prokop ,Julia Mychajłewycz, Katarzyna Martowicz  z kl.  III A gimnazjum

-Amelia Kacprzuk ,Oliwia Marszałek, Wiktoria Weselak  z kl .III B gimnazjum.

Nauczycielami zaangażowanymi w działania projektowe byli pani: Renata Potoczna , Jolanta Bielec   Małgorzata Kasprowicz oraz pan Grzegorz Iwański.

Projekt „Chrońmy Młodość w Sieci ” składał się z 3 zasadniczych części:

1.Edukacyjnej w ramach której :

– nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu pn „ Nowoczesna profilaktyka wobec e- uzależnień”

-uczniowie brali udział w wyjazdowych (Lubenia) warsztatach edukacyjnych dla liderów młodzieżowych pn „Rola lidera młodzieżowego w przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom rówieśników w środowisku nowych mediów ”

– zorganizowano spotkania z rodzicami , na których przeszkoleni młodzi liderzy  prowadzili krótkie prelekcje.

2.Profilaktycznej  w ramach której :

-młodzi liderzy przy współpracy swoich wychowawców klasowych i na podstawie własnych scenariuszy przeprowadzili zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w swoich klasach

-dla uczniów  zorganizowano i przeprowadzono warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności psychospołecznych

3.Informacyjnej w ramach której :

-zorganizowano Międzyszkolną Debatę Młodzieży pn „ Młodzież a nowe media – szanse i zagrożenia” z wykorzystaniem metody „Open space.” Gospodarzami debaty byli młodzieżowi liderzy uczestniczący w programie  a całość imprezy odbyła się w jednej z rzeszowskich  szkół podstawowych.    Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy III A gimnazjum  w osobach Julii Mychajłewycz i Pauliny Prokop.