Aktualizacja organizacji zajęć dla klas I – III w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie obowiązująca od 18.01.2021

Informacja powstała w oparciu o wytyczne Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Rodzice i uczniowie:

1. Wszyscy rodzice i uczniowie klas I – III są zobowiązani do zapoznania się z nowymi zasadami funkcjonowania szkoły oraz mają obowiązek ich przestrzegania.

2. Zajęcia będą odbywały się wg dotychczasowego podziału godzin.

3. Poszczególne klasy będą miały przydzielone oddzielne boksy w szatniach.

4. Stołówka funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Uczniowie, którzy uczęszczali na obiady nadal z nich korzystają bez potrzeby zgłaszania. Uczniowie, którzy chcą aktualnie zapisać się na obiady kontaktują się z sekretariatem szkoły pod numerami 16 6521251 (sekretariat szkoły) lub 16 6521131.

5. Świetlice będą funkcjonowały także na dotychczasowych zasadach, uczniowie zapisani będą z nich korzystać. Według aktualnych wytycznych w czasie zajęć świetlicowych zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem.

6. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. osłona nosa i ust).

7. Uczniowie przychodzą do szkoły max 10 min przed zajęciami poza uczniami korzystającymi z opieki świetlicowej.

8. Rodzice przyprowadzający i odbierający dziecko ze szkoły, nie mogą wchodzić do budynku szkoły.

9. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściami bocznymi przy szatniach (od strony stadionu).

10. Uczniom wchodzącym na teren szkoły będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym.

11. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych np. sugerujących infekcję dróg oddechowych (kaszel, temperatura, duszności).

12. Uczniowie przed wejściem do szkoły mają założoną własną maseczkę zakrywającą usta i nos oraz obowiązkowo dezynfekują ręce (przy wejściu będzie płyn do dezynfekcji i instrukcja jego użycia).

13. Uczniowie w maseczce udają się do szatni, gdzie klasa ma przydzielony boks. Uczniowie wchodzą do szatni w maseczkach i starają się zachować bezpieczny odstęp min. 1,5 m, a później idą do przydzielonej klasy.

14. Uczniowie mają wyznaczone stałe sale lekcyjne. Wszystkie zajęcia z wyjątkiem języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki będą odbywały się w jednej sali.

15. Uczniowie posiadają własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się między sobą przyborami szkolnymi, jedzeniem i piciem.

16. W klasie uczniowie mogą zdjąć maseczki. W czasie lekcji jeżeli uczeń chce, może mieć założoną maseczkę.

17. Podczas przerw uczniowie przebywają w maseczkach zakrywających usta i nos.

18. W czasie zajęć w szkole zabrania się wychodzenia uczniów poza jej teren.

19. Szkoła zabrania wnoszenia przez uczniów do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek, z wyjątkiem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania niniejszego zakazu.

20. Każda klasa w czasie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z uczniami  innych klas.

21. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu (kichanie w zgięcie łokcia) oraz unikanie dotykania okolic oczu, nosa i ust. Uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza czy po skorzystaniu z toalety.

22. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych, w szczególności temperatura powyżej 38o C, kaszel, duszności, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając  min. 2m odległości od innych osób.

Nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i ustala sposób odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów.

23. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby rodzic ma możliwość pozostawienia ucznia w domu zgodnie z pisemnym wskazaniem lekarza po konsultacji medycznej. Na ten czas rodzic ma zapewnić dziecku kontakt ze szkołą, która organizuje inną formę nauczania.

24. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe, zachowanie min. 1,5m odległości między osobami) w wyznaczonym obszarze.

25. Uczniowie nie mogą korzystać z wody pitnej z dystrybutora na terenie szkoły.

26. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

27. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji to uczeń pozostaje w domu. Rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie szkołę.

28. Sale lekcyjne i korytarze mają być wietrzone  w czasie przerw, co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

39. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

30. Rekomenduje się organizację wyjść grupowych do miejsc otwartych np. do parku z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.