Rekrutacja 2024/2025

Zasady rekrutacji uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Dynowie na rok szkolny 2024/2025

1. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 6 do 15 roku życia.
2. Do szkół przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 na podstawie zgłoszeń,
b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły w miarę wolnych miejsc na podstawie kompletu wniosków,
c) do szkoły podstawowej  mogą uczęszczać uczniowie niepełnosprawni.4.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty zgodne z art. 20 t ust. 2 Ustawy o systemie oświaty.

Wzory wniosków o przyjęcie dziecka z obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1:

  1. Zgłoszenie dziecka
  2. Potwierdzenie woli zapisania dziecka
  3. Oświadczenie o zamieszkaniu
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzory wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1:

  1. Wniosek dzieci spoza obwodu
  2. Potwierdzenie woli zapisania dziecka
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych